Orisio
Sledujte nás na Facebooku

VOP

Všeobecné obchodní podmínky www.orisio.cz a  www.vykladamekarty.cz

platné od 1.6.2016

    1.  Základní ustanovení

 • Internetové portály www.orisio.cz a www.vykladamekarty.cz (dále také „portál nebo www stránky“) se zabývají propagací a nabízením alternativních poradenských služeb v oblasti zábavy prostřednictvím níže uvedené audiotexové linky (dále jen „služby“).
 • Uživatelem portálů může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.
 • Audiotexové linky jsou telefonní linky, které jsou účtovány zvláštním tarifem a prostřednictvím kterých provozovatel poskytuje služby.
 • Provozovatelem internetového portálu je společnost Můj svět s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, Praha 10, IČO: 27792960, DIČ: CZ27792960 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v odd. C vložka 179725 (dále jen „Provozovatel“)
 • Užívání portálu se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují zejména vztahy mezi provozovatelem a uživatelem vzniklé v souvislosti s užíváním portálu.
 • Souhlas s těmito obchodními podmínkami je uživatelem učiněn vytočením kontaktního audiotexového telefonního čísla uvedeného na internetovém portálu.

    2.  Poskytování služeb a technické zajištění jejich poskytování

 • Provozovatel zajišťuje technický provoz portálu a telefonních linek, jejichž prostřednictvím probíhá poskytování služby uživateli portálu.
 • Provozovatel  upozorňuje na to, že na obsah služby, relevantnost, pravdivost a úplnost poskytovaných informací je potřeba nahlížet jako na zábavu. Užívání obsahu služby (zejména porad) je na plném uvážení uživatele, nenahrazuje odborné porady z oblasti psychologie, ekonomiky, finančního, obchodního, právního, medicínského či jiného odborného poradenství a za užití obsahu služby je plně odpovědný uživatel.
 • Provozovatel neodpovídá za případné výpadky www stránek nebo telefonického spojení uživatele  při poskytování služby.
 • Provozovatel je oprávněn za účelem provádění údržby portálu nebo audiotexových linek dočasně omezit nebo přerušit provoz www stránek nebo telefonních linek.

   3.  Cena služeb

 • Přístup na portál se uskutečňuje zadáním následující internetové adresy nebo prostřednictvím internetových vyhledavačů zdarma. Uživatel portálu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli portálu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (tj. zejména náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel portálu sám.
 • Přístupová internetová adresa je www.orisio.cz a www.vykladamekarty.cz
 • V případě požadavku uživatele na poradenské služby navolí uživatel kontaktní telefonní číslo (audiotexovou linku) uvedené na www stránkách a po jeho spojení hradí poradenské služby ve formě úhrady ceny volání na audiotexovou linku (ATX).
 • Aktuální tel. čísla, oblasti poradenství a ceny za volání jsou provozovatelem uvedeny na www stránkách, a to jako sazba za minutu hovoru uváděná včetně DPH. Cena za službu představuje cenu za volání na telefonní číslo 906509109, která činí částku 50,- Kč včetně DPH za každou 1 minutu.

   4.   Autorská práva

 • Veškerý obsah www stránek, včetně článků, fotografií, webového designu je vlastnictvím provozovatele a je předmětem ochrany podle autorského práva. Uživatel portálu se zavazuje, že nebude vykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící www stránky, zejména též nebude testovat webové rozhraní provozovatele, napadat web, spamovat, či jinak narušovat jeho provoz.
 • Kopírování, rozšiřování, či jiné nakládání s obsahem portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

   5.   Závěrečná ustanovení

 • Uživatel souhlasí s užitím (povolením) cookies při užívání (prohlížení) portálu provozovatele.
 • Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů podáním návrhu na zahájení mimosoudního řízení České obchodní inspekci, www.coi.cz, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do jednoho roku ode dne, kdy u Provozovatele poprvé uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Tím není dotčeno právo Uživatele domáhat se svého nároku u obecného soudu. Podání návrhu a následné vedení mimosoudního řízení není zpoplatněno, přičemž náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řízením si nese každá strana samostatně.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky s tím, že v obchodních podmínkách uvede datum platnosti nové verze obchodních podmínek. Na právní vztahy vzniklé před účinností nového znění obchodních podmínek se použije znění obchodních podmínek, které platilo v době vzniku právního vztahu.
 • Právní vztahy vyplývající z poskytnutí služby uživateli portálu nebo ve vztazích s nimi souvisejících se řídí právním řádem České republiky.
 • Tyto obchodní podmínky jsou v textové podobě a uživatel portálu má možnost si soubor obsahující jejich znění uložit nebo vytisknout.
 • Tyto VOP nejsou veřejným příslibem podle platného znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Vydala dne 1.6.2016 společnost Můj svět s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, Praha 10, IČO: 27792960, DIČ: CZ27792960  zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v odd. C vložka 179725