VOP

Všeobecné obchodní podmínky www.orisio.cz/levne

 1. Základní ustanovení
 • Internetový portál www.orisio.cz/levne (dále také „portál", „web" nebo „www stránky") se zabývá propagací a nabízením alternativních poradenských služeb v oblasti zábavy prostřednictvím níže uvedené telefonní linky (dále také jen „služby").
 • Uživatelem portálu může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18-ti let, která se níže předepsaným způsobem registrovala na portálu.
 • Telefonní linka provozovatele je geografické telefonní číslo 222703903, prostřednictvím kterého jsou poskytovány služby.
 • Provozovatelem internetového portálu www.orisio.cz/levne je společnost MS Europe s.r.o., se sídlem Radlická 806/18, Praha 5, IČO: 03554619, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 233547 (dále jen „Provozovatel").
 • Výhodné předplatné služeb (dále také jen „předplatné") je předplatné služeb, umožňující uživateli portálu levnější čerpání služby, oproti nepředplaceným službám, které jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele.
 • Účet uživatele (dále také jen „účet" nebo „účet uživatele") je virtuální, jedinečný a zabezpečený kód registrovaného uživatele portálu, zobrazující pohyby dobití a čerpání předplatného služeb (viz níže).
 • Užívání portálu se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují zejména vztahy mezi provozovatelem a uživatelem vzniklý v souvislosti s užíváním portálu.
 • Souhlas s těmito obchodními podmínkami je uživatelem učiněn odesláním registračního formuláře provozovateli (viz registrace níže).
 1. Poskytování služeb a technické zajištění jejich poskytování
 • Provozovatel prostřednictvím portálu umožňuje uživatelům koupit si výhodné předplatné služeb, prostřednictvím kterých jsou uživatelům portálu poskytovány poradenské služby.
 • Provozovatel upozorňuje na to, že na obsah služby, relevantnost, pravdivost a úplnost poskytovaných informací při telefonickém poradenství je potřeba nahlížet jako na zábavu. Užívání obsahu služby (zejména porad) je na plném uvážení uživatele, nenahrazuje odborné porady z oblasti psychologie, ekonomiky, finančního, obchodního, právního, medicínského či jiného odborného poradenství, a za užití obsahu služby je plně odpovědný uživatel.
 • Provozovatel zajišťuje technický provoz portálu a telefonních linek, prostřednictvím kterých probíhá poskytování služby uživateli portálu.
 • Provozovatel neodpovídá za případné výpadky www stránek nebo telefonického spojení uživatele při poskytování služby.
 • Uživatel výslovně žádá o poskytování služby Provozovatelem ve lhůtě pro odstoupení od smlouv.
 1. Registrace uživatele a využití výhodného předplatného služeb
 • Přístup na portál se uskutečňuje zadáním níže uvedené internetové adresy nebo prostřednictvím internetových vyhledavačů zdarma. Uživatel portálu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli portálu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (tj. zejména náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel portálu sám.
 • Přístupová internetová adresa je: www.orisio.cz/levne.
 • Na portálu se uživatel seznámí s aktuálně nabízeným výhodným předplatným služeb, které mu umožňují cenově výhodnější telefonický kontakt a tím výhodnější cenu za alternativní poradenské služby.
 • V případě zájmu o poradenskou službu prostřednictvím výhodného předplatného služeb se uživatel nejdříve zaregistruje na portálu prostřednictvím webového formuláře, do kterého povinně uvede: email uživatele; tel. č. uživatele; heslo uživatele; souhlas s těmito VOP.
 • Vyplněný formulář odešle uživatel kliknutím na webu provozovateli. Před odesláním je umožněna uživateli kontrola a případná změna zadaných údajů. Provozovatel potvrdí uživateli přijetí registračního formuláře zasláním potvrzovacího emailu uživateli s výzvou, aby opětovně potvrdil provozovateli svůj email. Následně provozovatel zaregistruje uživatele a zašle uživateli potvrzení registrace s uvedením zabezpečených vstupních údajů do účtu uživatele, který mu provozovatel vytvoří a prostřednictvím kterého je evidován stav dobití a čerpání výhodného předplatného uživatelem. Účet uživatele je jedinečný interní kód zabezpečeného zobrazení pohybu dobitých a čerpaných služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele bez udání důvodu. Uživatel portálu je povinen při registraci nebo následné změně hesla zvolit bezpečné heslo, nejlépe kombinací písmen a číslic, toto heslo bezpečně uschovat a nesdělovat třetím osobám.
 • V případě nezájmu uživatele o výhodné předplatné služeb bude uživatel přesměrován nebo upozorněn na jiný webový portál poskytující obdobné poradenství za nezvýhodněných podmínek.
 • Po potvrzení registrace a zaslání vstupních údajů do účtu uživatele zvolí uživatel kliknutím konkrétní předplatné služeb. Před odsouhlasením zvoleného předplatného služeb je uživateli umožněna kontrola a případná změna zadaných údajů, a zaplatí dle pokynu na webu zvolenou cenu předplatného platební kartou nebo bankovním online převodem se službou ePlatba+. Jiná forma platby není možná. Informace o druzích a typech platebních karet přijímaných provozovatelem portálu a nabízených bankách pro službu ePlatba+ jsou aktuálně uvedeny na www stránkách. Uživatel se zavazuje hradit platby za služby vždy z krytého účtu (platí pro platbu kartou i platbu se službou ePlatba+), jinak v plném rozsahu odpovídá za škodu, kterou tím provozovateli způsobí. Okamžikem zaplacení vzniká smluvní vztah.
 • Platnost předplatného je jeden rok ode dne jeho zaplacení.
 • Doba trvání účtu uživatele je jeden rok od posledního dobití. Nebude-li do jednoho roku interní účet dobit, může být zrušen. Před jeho zrušením provozovatel zašle uživateli na jeho email výzvu k dobití účtu s tím, že mu poskytne čtrnáctidenní lhůtu na dobití účtu. Uplynutím lhůty jednoho roku, během něhož nebude interní účet dobit o jakoukoli částku, smlouva zaniká, není-li smluveno smluvními stranami jinak. Nevyčerpaná uhrazená cena předplatného se v takovém případě stává součástí ceny za možnost čerpat služby, a uživatel nemá právo na vrácení celé ani poměrné nevyčerpané uhrazené ceny.
 • Služba se uskutečňuje tak, že registrovaný uživatel si zaplatí vybrané předplatné služeb, zavolá ze svého registrovaného čísla (uvedeného v registračním formuláři) na telefonní číslo provozovatele, a to dle ceníku operátora, kterého používá. Po spojení s provozovatelem se ozve ústředna provozovatele, a ta jej spojí s osobou poskytující službu. Okamžikem spojení s ústřednou provozovatele je cena za službu hrazena z předplatného služeb jako cena za minutu telefonického hovoru. To neplatí, není-li registrovaný uživatel spojen s osobou poskytující službu; v takovém případě není účtována žádná cena. Cena za službu je účtována po vteřinách trvání telefonického hovoru. Vedle toho uživatel stále hradí hovorné svému operátorovi. Cena za službu činí pro volání na telefonní číslo 222703903 dle výběru předplatného částku 390,- Kč za 10 min. nebo 545,- Kč za 15 min. nebo 995,- Kč za 30 min. nebo 1940,- Kč za 60 min. nebo 2910,- Kč za 90 min. nebo 5790,- Kč za 180 min. nebo 7680,- Kč za 240 min. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v aktuální zákonné výši 21%. Aktuální telefonní čísla, oblasti poradenství a výhodné předplatné služeb jsou provozovatelem uvedeny na www stránkách.
 • Podmínkou poskytování služby je, že uživatel nebude volat na telefonní linku provozovatele ze skrytého telefonního čísla.
 • Provozovatel je oprávněn za účelem provádění údržby portálu nebo telefonních linek dočasně omezit nebo přerušit provoz www stránek nebo telefonních linek. Uživatel portálu tedy bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Okamžitě přeruší hovor, dočasně zablokuje či zcela zruší registraci uživatele portálu či jeho účet; může to provozovatel rovněž učinit tehdy, když se uživatel vyjadřuje hrubě, vulgárně, neeticky nebo mimo oblast poskytování služeb, případně v okamžiku, kdy uživatel porušuje některé z ustanovení těchto VOP.
 1. Dobití účtu
 • Řádně registrovaný uživatel portálu, kterému je přidělen účet, jej může opakovaně dobíjet prostřednictvím své platební karty nebo bankovním online převodem pomocí služby ePlatba+. Minimální povinný stav účtu je 30 sekund. Pokud stav účtu bude 30 sekund a méně, spojení hovoru již nebude možné. Pokud během hovoru bude stav účtu vyčerpán do 0 sekund, hovor se automaticky přeruší. Uživatel si pro další čerpání poradenských služeb musí dobít účet minimálně nad 30 sekund. Platba za dobíjení účtu je možná pouze prostřednictvím platební karty, kde zpracovatelem platby je Global Payments Europe, s.r.o., IČO: 27088936, se sídlem Ve V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, a bankovním online převodem pomocí služby ePlatba+, kde zpracovatelem platby je ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtů těchto společností. Účet bude dobit ihned po obdržení platby. Po dobíjení účtu obdrží uživatel email od zpracovatele platby s potvrzením o platbě. Pohyby dobíjení a čerpání účtu může uživatel sledovat na svém účtu.
 1. Odstoupení od smlouvy
 • Uživatel má právo do 14 dní od uzavření smlouvy odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Uživatel musí o uplatnění práva odstoupit od smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailové zprávy) provozovateli MS Europe s.r.o. na adresu MS Europe s.r.o., Radlická 18, 150 00 Praha 5 nebo levne@orisio.cz.
 • Odstoupí-li Uživatel portálu od smlouvy, vrátí mu Provozovatel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, stejným způsobem, jakým je obdržel. Bylo-li započato s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na základě výslovné žádosti Uživatele portálu, je Uživatel portálu povinen tyto služby Provozovateli uhradit, a vrácená částka bude o tuto úhradu snížena.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici níže.
 1. Autorská práva
 • Veškerý obsah www stránek, včetně článků, fotografií, webového designu, je vlastnictvím provozovatele a je předmětem ochrany podle autorského práva. Uživatel portálu se zavazuje, že nebude vykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící www stránky, zejména též nebude testovat webové rozhraní provozovatele, napadat web, spamovat či jinak narušovat jeho provoz.
 • Kopírování, rozšiřování či jiné nakládání s obsahem portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Uživatel bere vědomí, že zpracování osobních údajů uživatele se řídí pravidly obsaženými v informacích o zpracování osobních údajů dostupných v záložce „Osobní údaje" v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 • Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podáním návrhu na zahájení mimosoudního řízení české obchodní inspekci, www.coi.cz, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do jednoho roku ode dne, kdy u Provozovatele poprvé uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Tím není dotčeno právo Uživatele domáhat se svého nároku u obecného soudu. Podání návrhu a následné vedení mimosoudního řízení není zpoplatněno, přičemž náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řízením si nese každá strana samostatně.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky s tím, že v obchodních podmínkách uvede datum platnosti nové verze obchodních podmínek. Na právní vztahy vzniklé před účinností nového znění obchodních podmínek se použije znění obchodních podmínek, které platilo v době vzniku právního vztahu, tj. v době zaplacení ceny předplatného dle čl. III. odst. 7 těchto VOP.
 • Právní vztahy vyplývající z poskytování služby uživateli portálu nebo ve vztazích s nimi souvisejících se řídí právním řádem České republiky, místem poskytování služby je Česká republika.
 • Tyto VOP nejsou veřejným příslibem podle platného znění z. č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku ČR).
 • Vydala společnost MS Europe s.r.o., se sídlem Radlická 806/18, Praha 5, IČO: 03554619, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 233547.

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je možno získat ZDE

Získejte ihned odpovědi na své otázky díky nejrychlejšímu a profesionálnímu výkladu karet, snů i osudu, věštění, numerologickému rozboru po telefonu.
Vše na čísle 222 703 903

zavřít

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si váš pobyt v online prostoru užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo nechcete poskytnout. Svoji volbu můžete také kdykoliv změnit.